Ένας από τους κύριους στόχους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτιση (ΕΕΚ) και αγοράς εργασίας και να έρθουν πιο κοντά προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινές προκλήσεις.

Στην Ευρώπη, η ΕΕΚ έχει να διανύσει ένα μακρύ δρόμο προκειμένου να προσαρμόσει τα προγράμματά της στις μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις για «νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας». Όπως αναφέρει ο Ο.Ο.Σ.Α. στη βασική έκθεσή του: "Τα προγράμματα ΕΕΚ συχνά πηγάζουν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που τείνουν να αναπτύξουν τη δική τους δυναμική και μπορούν να είναι αρκετά διαχωρισμένα από τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο των σύγχρονων οικονομιών".

Η κατάσταση αυτή οδήγησε και έφερε κοντά τους εταίρους του έργου από ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν το “QSE-VET:

Πρότυπα ποιότητας για την Τεκμηριωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση:
Δείκτης 5 «Ποσοστό εξεύρεσης εργασίας σε προγράμματα ΕΕΚ» και 6 «Χρήση των δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας» του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ (European Quality Assurance in Vocational Education and Training, EQAVET)”.

Κατά συνέπεια, το έργο QSE-VET θα εστιάσει στην προώθηση τεκμηριωμένων προσεγγίσεων, πρώτον, για τον τρόπο ευθυγράμμισης των προγραμμάτων ΕΕΚ με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και, δεύτερον, για τον τρόπο προσαρμογής των δεξιοτήτων που αποκτώνται και των προσόντων που προσφέρονται προκειμένου να πληρούνται οι δεξιότητες (συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και οι επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα που απαιτούνται από τους εργοδότες.

Πώς θα επιτευχθεί αυτό στο πλαίσιο του έργου QSE-VET;

  1. Δημιουργώντας κατευθυντήριες οδηγίες και μεθόδους που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προγραμμάτων ΕΕΚ
  2. Διευκολύνοντας τους εργοδότες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευομένων/σπουδαστών που εγγράφονται σε προγράμματα ΕΕΚ

Κατά συνέπεια, οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι μέθοδοι που θα προκύψουν από το QSE-VET θα ενισχύσουν τόσο την απαίτηση όσο και τη φιλοδοξία των παρόχων ΕΕΚ για διασφάλιση της ποιότητας.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τους δείκτες 5 και 6 του EQAVET, θα παρέχει, επίσης, ένα νέο τεκμηριωμένο πλαίσιο εντός του οποίου οι πάροχοι ΕΕΚ μπορούν να επιδιώκουν πιο αποτελεσματικά προγράμματα ΕΕΚ.