Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας αλλάζουν με επιταχυνόμενο ρυθμό, αντιπροσωπεύοντας έναν «διαρκώς κινούμενο στόχο» για τους παρόχους ΕΕΚ. Τόσο ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζουν την πρόκληση για τους παρόχους ΕΕΚ να ευθυγραμμίσουν το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με οδηγίες, εργαλεία και παραδείγματα για να προσδιορίσετε, να μετρήσετε και να βελτιώσετε τη συνάφεια των προγραμμάτων ΕΕΚ.
Διασφαλίζοντας ότι τα «αποδεικτικά στοιχεία» βρίσκονται στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ εταιρειών και παρόχων ΕΕΚ.
Image

Το QSE-VET επικεντρώνεται στον τρόπο καλλιέργειας αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας - μεταξύ της ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας,

Το QSE-VET υποστηρίζεται από τους δείκτες 5 και 6 του EQAVET - το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ -. Αυτοί οι δείκτες τονίζουν τα αποτελέσματα της ΕΕΚ όσον αφορά το ποσοστό εύρεσης εργασίας όσων ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους (δείκτης 5) και τον βαθμό στον οποίο τόσο αυτοί όσο και οι εργοδότες τους είναι ικανοποιημένοι με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν (δείκτης 6).

Το QSE-VET φέρνει στο προσκήνιο αυτούς τους δείκτες, προσφέροντας σε εταιρείες, σπουδαστές και τον χώρο της ΕΕΚ:

  • μια τυποποιημένη προσέγγιση
  • ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς
  • μια κοινή γλώσσα.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, θα βρείτε οδηγίες που θα σας βοηθήσουν:

  1. Δημιουργήσετε μια σαφή εικόνα των θέσεων εργασίας και σταδιοδρομίας για προγράμματα ΕΕΚ.
  2. Αναγνωρίσετε και προσδιορίστε τα βασικά στοιχεία της εξελισσόμενης εργασίας με σαφή και μετρήσιμο τρόπο.
  3. Επωφεληθείτε από τον αριθμό των αποφοίτων ΕΕΚ που απαιτούνται από την αγορά εργασίας .
  4. Χρησιμοποιήσετε τις απαιτήσεις εργασίας ως ακρογωνιαίο λίθο για την (ικανοποίηση με την) πρακτική απόδοση.
  5. Καλλιέργεια νοοτροπίας συνεργασίας για την εξασφάλιση αμοιβαίας κατανόησης και δέσμευσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.
  6. Διασφαλίσετε τη συνάφεια χρησιμοποιώντας εργαλεία, τεχνικές και κύκλους ποιότητας για να εξασφαλίσετε πως η γνώμη όλων ενσωματώνεται από τον σχεδιασμό έως και την αξιολόγηση της ΕΕΚ.