Εισαγωγή

 

Εισαγωγή στις κατευθυντήριες οδηγίες

Η προσέγγιση που εφαρμόζεται στο έργο QSE βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει και θα υπάρχει πάντα κάποια απόσταση μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και της προσφοράς ΕΕΚ όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα. Η πρόκληση για τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τις δύο πλευρές είναι να αποδέχονται αυτήν την τριβή μεταξύ τους και να διατηρούν τα αναπόφευκτα κενά όσο το δυνατόν μικρότερα.

Το έργο ξεκίνησε με έρευνες σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε τέσσερις χώρες για να διερευνήσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις προκλήσεις που ενέχουν οι δείκτες 5 και 6 του Eqavet. Πώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις;

Αυτό απέδωσε διάφορες προτεραιότητες για τη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου συνδυασμού προσφοράς ΕΕΚ με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις εργασίας, Η ομάδα έργου επέλεξε να επικεντρωθεί σε μια ισχυρότερη συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, υποστηριζόμενη από μια διαρθρωτική προσέγγιση, ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς καθώς και ένα κοινό λεξιλόγιο.

 

Μαθαίνοντας στην πράξη

Αυτά τα ζητήματα διερευνήθηκαν μέσω τεσσάρων πρακτικών εθνικών δοκιμών που επικεντρώθηκαν σε κάποια πολύ κοινά επαγγέλματα επιπέδου προσόντων 2 έως 5 σε τρεις διαφορετικούς τομείς ώστε να προσδιοριστεί

 1. σε ποιο βαθμό τα προγράμματα ΕΕΚ αποδείχτηκαν σχετικά σε όρους ποσότητας και ποιότητας για τις σχετικές θέσεις εργασίας.
 2. η προστιθέμενη αξία της προσέγγισης και των εργαλείων που εφαρμόζονται.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα εργάστηκαν πάνω σε επαγγέλματα της εστίασης, η Ιταλία πάνω στο περιφερειακό προσωπικό τραπεζικών καταστημάτων και η Σουηδία επικεντρώθηκε στους ηλεκτρολόγους οικιακών και χρηστικών εγκαταστάσεων.

 

Επίπεδο προσόντων

Ηνωμένο Βασίλειο / Ελλάδα

Προσωπικό εστίασης

Ιταλία

Τραπεζικό προσωπικό

Σουηδία

Ηλεκτρολόγοι

5

Αρχιμάγειρας

Συντονιστής υποκαταστημάτων περιοχής

-

4

Διευθυντής του υποκαταστήματος

Επικεφαλής ηλεκτρολόγος

Ηλεκτρολόγος

Βοηθός ηλεκτρολόγου

3

Μάγειρας / Σεφ παραγωγής

Αντιπρόεδρος υποκαταστήματος

2

Βοηθός κουζίνας

 

 

Οι παρούσες οδηγίες βασίζονται στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε αυτές τις δοκιμές. Επιβεβαιώνουν τις αρχικές προτεραιότητες και οδηγούν στις επόμενες συστάσεις σε διαφορετικά επίπεδα για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

 1. Σε εθνικό επίπεδο
  1. Αντιμετώπιση και υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων σε τομεακό επίπεδο σχετικά με την σαφή περιγραφή των απαιτήσεων εργασίας τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δώστε τους το προβάδισμα στον καθορισμό των απαιτήσεων εργασίας για να καθοριστούν τα αναγκαία προσόντα.
  2. Δημιουργία και υποστήριξη μιας (θεσμικής) υποδομής με σαφείς οδηγίες, κατευθύνσεις και μορφές για την από κοινού μετάφραση των απαιτήσεων της αγοράς και της εξέλιξης των προσόντων και των στόχων της ΕΕΚ και των εκπροσώπων της αγοράς.
  3. Διεξαγάγετε συχνή έρευνα για να δημιουργήσετε επαρκείς πληροφορίες για να διευκολύνετε τους σχεδιαστές ΕΕΚ και τους σχετικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
  4. Δημιουργία ισορροπίας στις ευθύνες και τον έλεγχο της ΕΕΚ και των εκπροσώπων της αγοράς στις πολιτικές και τα προγράμματα.
 2. Σε (εθνικό) τομεακό επίπεδο
  1. Να είστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς, συγκεκριμένοι, ειλικρινείς και ενημερωμένοι σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς, τις απαιτήσεις εργασίας και τις προοπτικές σταδιοδρομίας.
  2. Δημιουργήστε ένα δίκτυο εταιρειών δεσμευμένων στην επαγγελματική εκπαίδευση για να συζητάτε εκπαιδευτικά θέματα και να εκπροσωπείται ο τομέας.
  3. Αναλάβετε πρωτοβουλία για τον καθορισμό των προτύπων των δεξιοτεχνιών και του διαλόγου με τους παρόχους ΕΕΚ σχετικά με τα προσόντα, τα προγράμματα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό.
 3. Σε περιφερειακό επίπεδο (παρόχων ΕΕΚ και επιχειρήσεων)
  1. Χρησιμοποιήστε ενεργά τα προφίλ εργασίας όπως εφαρμόζονται στο έργο QSE για να υποστηρίξετε τις θέσεις εργασίας, καθώς και τις αξιολογήσεις και αποτιμήσεις των εταιρειών.
  2. Βεβαιωθείτε ότι τα τελικά έγγραφα και τα προγράμματα σπουδών σχετίζονται και αντιστοιχούν στις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, τα εργασιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν και τις ικανότητες που πρέπει κτηθούν.
  3. Δώστε βάση στην καινοτομία ως ξεχωριστό θέμα στα προγράμματα σπουδών, στις αναθέσεις (θέσεων εργασίας) και στο εκπαιδευτικό υλικό (ανεξαρτήτως αν τα προσόντα δεν έχουν ακόμα προσαρμοστεί σε νέους κανονισμούς, τεχνολογίες κ.λπ.).

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες ακολουθούν τη σειρά των δραστηριοτήτων στις εθνικές δοκιμές. Κάθε κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ένα από τα ακόλουθα θέματα:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

 1. Σχεδιάζοντας έναν εργασιακό χάρτη: “Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις”

  Τα σύγχρονα προγράμματα ΕΕΚ εκπαιδεύουν για περισσότερες από μία θέσεις εργασίας. Οι σπουδαστές (και οι γονείς τους) αναμένουν οι μελλοντικές προοπτικές σταδιοδρομίας να γίνουν πράξη. Οι τομείς καλούνται να παρουσιαστούν ως ένα ελκυστικό και πολυδιάστατο εργασιακό περιβάλλον και να δημιουργήσουν μία ευρύτερη προοπτική για τις θέσεις εργασίας που αφορούν τα προγράμματα ΕΕΚ.

  Λαμβάνοντας υπόψη τον τομεακό προσανατολισμό του έργου και ζώντας στον σημερινό κόσμο όπου η εικόνα κυριαρχεί, οι εταίροι επέλεξαν μια οπτική απεικόνιση των τομεακών επαγγελμάτων: έναν «τομεακό χάρτη» για την παρουσίαση θέσεων εργασίας και σταδιοδρομίας στο δικό τους πλαίσιο.

  Μια τέτοια πρακτική οπτική αναπαράσταση του τομεακού επαγγελματικού κλάδου δημιουργεί το υπόβαθρο για μια ουσιαστική αντιστοίχιση με την προσφορά ΕΕΚ και ένα πλαίσιο για την παρουσίαση στατιστικών πληροφοριών, όπως ο αριθμός των εργαζομένων, οι κενές θέσεις και τα πλεονάσματα. Το πρώτο κεφάλαιο των κατευθυντήριων οδηγιών εξηγεί γιατί και πώς να φτιάξετε έναν τέτοιο εργασιακό χάρτη.

 2. Σύνθεση εργασιακών προφίλ

  Οι τομείς έχουν δικαίωμα να κρίνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης αν έχει καταστεί σαφές ποια κριτήρια πρέπει να εκπληρωθούν. Για αυτό το λόγο, το έργο εστίασε στην υποστήριξη των τομέων να συνθέσουν ένα κοινό πρότυπο του περιεχομένου των θέσεων εργασίας με βάση τα καθήκοντα και τις ικανότητες που θα πρέπει να διατίθενται. Τα εργασιακά προφίλ που συντάχθηκαν εκτιμήθηκαν πολύ από τις επιχειρήσεις, όχι απλά ως μία ξεκάθαρη και συγκεκριμένη περιγραφή θέσης εργασίας, αλλά κρίθηκαν επίσης κατάλληλα για χρήση στις συνεντεύξεις εργασίας και στον προγραμματισμό εξέλιξης.
  Το δεύτερο κεφάλαιο των οδηγιών σας δείχνει πώς να συνθέσετε αντίστοιχα προφίλ εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των «έτοιμων προς χρήση» παραδειγμάτων από τις εργασίες που συμπεριλήφθηκαν στο έργο.

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

 1. Καθορισμός ποσοτήτων

  Τα σχετικά δεδομένα ήταν δύσκολο να εντοπισθούν και να αποκτηθεί πρόσβαση. Όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, όπου αυτά ήταν διαθέσιμα, συχνά δεν είχαν το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτούνταν ώστε να αντιστοιχιστεί η (τοπική) ζήτηση και η προσφορά εργασίας και τα αντίστοιχα προγράμματα ΕΕΚ. Χωρίς ωστόσο την ικανότητα να προσδιοριστούν τα κενά, έγινε εμφανές πως υπάρχουν (αυξανόμενες) ελλείψεις σε όλες τις δουλειές σε δύο από τους τρεις τομείς των εμπλεκόμενων χωρών.
  Ο ποσοτικός προσδιορισμός, ο προσδιορισμός ελλείψεων και πλεονασμάτων στην προσφορά και την ζήτηση μοιάζει να είναι θέμα «κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτά που έχουμε».
  Το τρίτο κεφάλαιο των οδηγιών σας οδηγεί σε ερωτήματα που μπορείτε να θέσετε και μόνοι σας προκειμένου να αποκτήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα της σχέσης μεταξύ των ευκαιριών καριέρας και της εκροής αποφοίτων.

 2. Αξιολόγηση ποιότητας: «Η απόδειξη της εκπαίδευσης είναι στην απόδοση»

  Τα εργασιακά προφίλ που συντάχθηκαν μετατράπηκαν σε φόρμες αξιολόγησης και ενισχύθηκαν με ερωτηματολόγια για τους εργοδότες και τους «νέους υπαλλήλους» τους για να διαπιστώσουν την ικανοποίησή τους με τις εργασίες που εκτελέστηκαν και τις ικανότητες που αποδείχθηκαν στην πράξη. Παρόμοια έντυπα καταρτίστηκαν για τις σχολές ΕΕΚ για να ταξινομήσουν τα προγράμματά τους έναντι των απαιτήσεων προτύπων εργασίας που ορίζουν οι εταιρείες. Τα εργασιακά προφίλ αποδείχθηκε πως ήταν πολύ καλές βάσεις όσον αφορά τις δεξιοτεχνίες.Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα ΕΕΚ αποδείχθηκε πως ήταν πολύ σχετικά, με λίγες μικρές αλλά ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις, όπως απεικονίζεται και στα αραχνοειδή γραφήματα που βασίζονται στην ανταπόκριση.


  Το τέταρτο κεφάλαιο δείχνει πώς εσείς - με τον ίδιο τρόπο - μπορείτε να καθορίσετε εάν και σε ποιο βαθμό οι μαθητές σας και οι εργοδότες τους είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα των προγραμμάτων ΕΕΚ.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Οργάνωση διαλόγου

  Όλη η πληροφορία και τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν και συλλέχθηκαν πρέπει να αποτελέσουν τροφή για σκέψη για τον διάλογο που θα διεξαχθεί. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις προαπαιτούμενες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο και παρέχει συστάσεις για θέματα προς συζήτηση και τα ερωτήματα για τους συμμετέχοντες, με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια των «ομάδων εστίασης».

 2. Διασφάλιση συνάφειας

  Το έκτο κεφάλαιο διερευνά πώς ο κύκλος ποιότητας του EQAVET μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συνεργαζόμενους εμπλεκόμενους με στόχο την αντιμετώπιση αποδεδειγμένων ή επικείμενων αναντιστοιχιών. Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει πως οι διάφορες δραστηριότητες και εργαλεία που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες μπορούν ταιριάζουν σε έναν τέτοιο ποιότητας ώστε να ανταπτυχθεί και διατηρηθεί μία βέλτιστη αντιστοιχία στην ποσότητα και την ποιότητα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν διάφορους οργανισμούς που εμπλέκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Τα εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τις τρέχουσες εθνικές ρυθμίσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη χώρα σας. Θα εξαρτηθεί επίσης από τη δική σας θέση, δυνατότητες και φιλοδοξίες.


Οι κύριοι παράγοντες σε εθνικό επίπεδο θα είναι:

 • Αρμόδιες αρχές ΕΕΚ, όπως το υπουργείο Παιδείας και οι οργανισμοί του που είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές υποδομές και πολιτικές ΕΕΚ.
 • Εκπρόσωποι ΕΕΚ όπως οι ομοσπονδίες των εθνικών σχολείων, που αντικατοπτρίζουν συχνά τους οικονομικούς τομείς.
 • «Οργανωμένες επιχερήσεις», επαγγελματικές οργανώσεις ή οργανώσεις εργοδοτών που εκπροσωπούν ένα δίκτυο παρόμοιων εταιρειών που μοιράζονται μια συγκεκριμένη αγορά όχι μόνο όσον αφορά τα προϊόντα και τους πελάτες αλλά και όσον αφορά τη ζητηση στην αγορά εργασίας και στα προγράμματα ΕΕΚ.
 • Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις.

Σε αυτό το επίπεδο θα αφορά κυρίως την ανάπτυξη και τη διατήρηση εθνικών προσόντων ή / και τελικών εγγράφων, εθνικές εκστρατείες πληροφόρησης και πρόσληψης (για σπουδαστές, καθώς και θέσεις εργασίας σε εταιρείες κλπ.).

Σε περιφερειακό επίπεδο τα θέματα θα αφορούν:

 • Μεγάλους περιφερειακούς παρόχους ΕΕΚ ή ομάδες τοπικών κολλεγίων.
 • Περιφερειακά τμήματα επαγγελματικών οργανώσεων.
 • Μεγάλες τοπικές εταιρείες.
 • Περιφερειακές και τοπικές αρχές ΕΕΚ.

Σε αυτό το επίπεδο πιθανότατα θα αφορά τυπικές περιφερειακές περιστάσεις που απαιτούν επεξεργασία ή προσαρμογή, στο μέτρο που επιτρέπεται στο πλαίσιο εθνικών ρυθμίσεων για την κάλυψη συγκεκριμένων περιφερειακών αναγκών. Αυτό μπορεί να αφορά την στρατολόγηση εταιρειών με σχετικές θέσεις εργασίας, φιλοξενουμένων καθηγητών, την υποστήριξη τεχνικών εγκαταστάσεων, κλπ.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορούν να αποτελέσουν έναν «χάρτη πορείας» που υποδεικνύει μία λογική διαδρομή για να ακολουθήσει κάποιος κάνοντας διαδοχικά βήματα από την αρχή έως το τέλος και μετά να επαναλάβει τη διαδικασία σε έναν συνεχή κύκλο. Οι οδηγίες και τα εργαλεία που προτείνουν μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν ως ένας κατάλογος οδηγιών και παραδειγμάτων από τα οποία μπορεί κάποιος να επιλέξει, με βάση την θέση του, τα ενδιαφέροντά του και τις προτεραιότητές του.

Μπορείτε να αρχίστε να χρησιμοποιείτε τις οδηγίες για να εκτιμήσετε και να επανεξετάσετε τα υπάρχοντα προγράμματα ΕΕΚ ή για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτίμηση ενός νέου προγράμματος ΕΕΚ.Η επιλογή είναι δική σας!

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν καλύπτουν την φάση της υλοποίησης, καθώς αυτό έχει ήδη υλοποιηθεί με το πακέτο εργαλείων του «EQAVET in Practice» (περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο https://www.eqavet.eu/Top-Navigation/EQAVETinPractice).

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να πατήσετε το ακόλουθο μενού για να πάτε στο πρώτο κεφάλαιο ή να περιηγηθείτε στις κατευθυντήριες οδηγίες με το ευρετήριο στα αριστερά της οθόνης σας. Με τα μπλε κουμπιά στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή παραγράφου ▲▼ μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή του κεφαλαίου ή να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο ή παράγραφο