1. Vilket yrkesområde täcker du med ditt vet-utbud?

Den nuvarande dynamiken och komplexiteten på arbetsmarknader kräver ett förbättrat matchningssystem mellan anställningskrav och VET-program. 

Instrument såsom “sektorkartan” är en nödvändig förutsättning för transparens och god kommunikation mellan utbildning och arbetsmarknaden på en regional nivå, och stödjer också dialog om ökad VET-relevans för arbetsmarknaden. 

En “sektorkarta” ger en referensram för en sektors yrkesområde. Den positionerar jobb i deras yrkeskontext i relation till VET-program och vice versa: den hjälper dig att förena yrken och karriärer med VET-program och inlärningsmöjligheter. För beslutsfattare tillhandahåller den en gemensam referensram. 

Den kan också hjälpa studenter (och deras föräldrar) och arbetare att avgöra sin nuvarande ställning och att rikta in sina ambitioner, inklusive sätten på vilka de kan nå sina mål. Med andra ord ger den en överblick över karriärmöjligheter och motsvarande inlärningsmöjligheter för att planera framtiden. 

VARFÖR SEKTOR?

Olika perspektiv kan tas i beaktning för att analysera och beskriva arbetsmarknaden (och dess efterfrågan på nya arbetare i tillräckligt antal och med rätt nivå av yrkesskicklighet):

 1. Internationell
 2. Nationell
 3. Sektor/avdelning
 4. Region
 5. Jobb/yrke
 6. Organisation
 7. Individ

Ett sektoriellt fokus är den mest relevanta skalan för (nationella) VET-inriktningar och program, och likväl nödvändigt för att förutse förändrade kompetenskrav. En “sektor” kan beskrivas som en samling eller grupp av företag/organisationer som delar en specifik marknad. Organisationer i en sektor har liknande klienter, liknande arbetsprocesser och liknande anställda som behöver liknande utbildning, med liknande yrkesskicklighet och kunskaper som också ofta är (delvis) delade med kunder och leverantörer. 

På grund av konsekvensen (i arbetskraft och VET) på sektornivå, är det relativt enkelt att skapa en meningsfull ”karta” och att övervaka marknaderna för företag, arbetskraft och utbildning. De (framtida) kraven, gällande jobb och färdigheter, påverkas av nationella och internationella trender och utvecklingar – men måste säkerställas på en sektoriell och regional nivå för att kunna översättas till en individuell matchning mellan anställda och arbeten i en organisation, eller mellan studenter och VET-program. 

Den konkreta matchningen mellan arbetsmarknaden och VET-program görs i den regionala kontexten, där efterfrågan och utbud verkligen möts, växlande genom olika och överlappande sektorer och avdelningar, men inom relativt korta reseavstånd. 

SEKTORKARTANS HUVUDKOMPONENTER

Bestående av två dimensioner, nivå och innehåll (av arbeten och utbildning), erbjuder en karta en tydlig överblick över sektorn och avdelningen som en helhet, och beskriver arbetsmarknaden och VET inom en igenkännlig, tydlig och enkel kontext för att identifiera karriär- och inlärningsmöjligheter. Sektorkartan ger en gemensam bakgrund för:

 • typer och nivåer av yrken/jobb
 • Karriärutveckling och mobilitet
 • Motsvarande VET-program
 • Statistisk information om arbetskraft, mobilitet och utbildning

Vidare är den applicerbar på alla sektorer och de olika associerade målgrupperna: 

 1. Företag och anställda, gällande personalplanering och karriärutveckling
 2. Ungdomar som har lämnat skolan (och deras föräldrar) och arbetssökande, och den bistår med information och rekrytering för arbete och utbildning
 3. Forskare och beslutsfattare, som kan vara medvetna om antalet människor, inflöde, genom- och utflöde, tillväxt och minskning, underskott och överskott
 4. VET-leverantörer och andra utbildningsleverantörer, för att få användbar information om anställningskrav och faktiska nivåer av utbud och efterfrågan

FÖRDELAR MED SEKTORKARTAN

Att utveckla en karta ger en tydlig och direkt överblick och en gemensam referensram för att stödja och tillföra transparens till dialogen mellan (yrkes)utbildning och arbetskraft. Intressenter behöver en gemensam referensram för att fastställa omfattningen och för att definiera domänen, på ett sätt som förstås av både arbetslivet och utbildningsvärlden.

Varje cell i en karta innehåller ett jobb eller en likartad grupp av jobb. De motsvarande VET-programmen kan projiceras på samma rutnät för att se om det finns en matchning mellan jobb och VET-utbudet. Det är också möjligt att projicera kvantiteter av arbetare; det årliga utflödet och behovet av nya inträden kan projiceras för att fastställa antalet lediga platser. Detta kan hjälpa till att kvantifiera underskottet eller överskottet. Samma kan sägas om utbud och efterfrågan gällande praktikplatser.

Kartan ger också en bakgrund för att utforska dynamik i sektorn, i förhållande till arbetares mobilitet och yrkesutveckling. Hur många orderplockare skulle vilja utvecklas i sina kommersiella färdigheter för att komma ett steg närmare ett arbete bakom disk? Vilket VET-program underlättar den karriären? Eller: vilka jobb påverkas av implementeringen av ICT-system? Vilka program har vi tillgängliga för att utbilda de olika typerna av anställda? Instrument såsom sektorkartan är en nödvändig förutsättning för god kommunikation mellan utbildning och arbetsmarknaden på den regionala nivån. 

Sektorkartan är inte bara relevant för att beskriva den nuvarande och framtida situationen för beslutsfattare, utan fungerar också som ett praktiskt instrument för individuella yrkespersoner och företagen som de arbetar för. Den kan användas som en “vägkarta” för individuell yrkesutveckling och karriärplanering. Den ger också företag ett instrument för att planera bemanning och utveckling gällande kvalitet och kvantitet (inflöde, intern mobilitet och utflöde). 

Sektorkartan ger en referensram för arbetskraft och VET-program på en hög nivå. Den hjälper beslutsfattare att vara väl medvetna om sin domän, att analysera situationen och att fastställa sin omfattning.

OPERATIVA INSTRUKTIONER FÖR ATT SKAPA EN SEKTORKARTA

Att utforma en sektorkarta kan vara väldigt enkelt och användbart. De följande stegen kommer att leda dig till din “sektorkarta”: 

STEG 1 Kartlägg jobben för att ge ett sammanhang (I.A.)

STEG 2 Kontextualisera det relevanta VET-utbudet (I.B.)

STEG 3 samla in och presentera kvantitativ inforation gällande arbetskraft och VET (I.C)

AVGÖRANDE VILLKOR

När du fångar förhållandet mellan VET-program och arbetsmarknaden i en sektorkarta, är det alltid lämpligt att överväga dynamiken på båda sidor – och de olika trenderna och utmaningarna på grund av den föränderliga framtiden, utöver andra avgörande villkor, såsom:

 • Begränsningar, på grund av den rådande, definierade sektorn, med ”organiserade företag” att arbeta med
 • Åtagande gällande sektorstöd och ömsesidigt engagemang
 • Människors och organisationers representativitet och kompetenser
 • Erkännande/validering av företag, fackförbund och VET-representanter

Detta innebär att en sektorkarta behöver vara robust nog för att gälla under en viss tidsperiod, men den behöver också kalibreras om (beroende på referenssektorn, var tredje till femte år i genomsnitt) för att fortsätta vara korrekt som en representation av den evigt föränderliga verkligheten av arbetskraft och VET.